Luyag Ko Tan Yaman Lyrics – Hymn of Pangasinan

Song Info: Luyag Ko Tan Yaman Song name is Luyag Ko Tan Yaman.

Luyag Ko Tan Yaman Lyrics

Sekder ka dan dayew mi
Pangasinan ya pinabli
Deen mo tan iyaliguwas
Piugagep ko lawas

Diad pusok Pangasinan
Agka nalingwanan
Luyag ko ya niyanakan
Peteg takan yaman

Matuwan aliguas mo natay anengneng la
Pasimbaloy ginmapo la
Say pankakasakey natay nalilikna
Lapud panamablid sika

Say dayat mo napnoy dakep tan say yaman
Sekder na kapalandeyan
Kareenan tan santing mo Pangasinan
Pablien tan lawas bantayan

Lawas takan intanduro Pangasinan
Aroen ka tan bayuboan
Panangampupom ya walan abangonan
Ikikinon kod siopa man

Pangasinan luyag mi tan yaman

Filipino version of Pangasinan Aking Yaman Lyrics

Sandigan ka at dangal
Lalawigan kong Mahal
Sa diwa ko’y tanging hangad
Tatag mo’t pag-unlad

Pangasinan sa aking puso
Hindi mapaparam
Paglingap mong kinagisnan
Aking tanging yaman

Ang pag-unlad ngayo’y nababanaag na
Sa diwang nagkakaisa
Ang simoy ng hangin ay may dalang saya
Ang pagbabago ng diwa

Katatagan iyong inaasam-asam
Sumapit na, Pangasinan
Baybayin mong pintuan ng kalayaan
Larawan ng kaunlaran

Ang yamang taglay ng iyong karagatan
Tatag ng iyong kabundukan
Kapayapaan at ganda ng iyong parang
Pangasinan, iingatan
Pangasinan na aking yaman.

Music Video

Leave a Comment